AC i OC,  Postępowanie cywilne,  Postępowanie karne,  Postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeń,  Postępowanie sądowe

Pogryzienie przez psa – kiedy należy Ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Wielu z nas jest szczęśliwymi posiadaczami psa, kochamy swoje pupile i dbamy o nie jak tylko potrafimy. Należy pamiętać, że pies chociażby najbardziej łagodny jest zwierzęciem, które może wyrządzić szkodę rzeczową (np. zniszczenie ogrodzenia, podrapanie karoserii samochodu) oraz szkodę na osobie. W tym artykule skupimy się na tym co zrobić w przypadku doznania szkody osobowej na skutek pogryzienia przez psa, jakie kroki należy podjąć aby uzyskać rekompensatę za poniesioną krzywdę.

Wina w nadzorze

            Na wstępie warto przypomnieć treść art. 431 k.c. zgodnie z którym każdy, kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, ma obowiązek naprawić szkodę wyrządzoną przez to zwierzę, niezależnie od tego czy było pod jego nadzorem, czy też zbłąkało się lub uciekło, chyba, że ani on ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. Odpowiedzialność przewodnika zwierzęcia jest odpowiedzialnością za winę w nadzorze, która wynika z założenia, że szkoda jest efektem nienależytego nadzoru nad zwierzęciem. Co za tym idzie za skutki agresywnego zachowania psa konsekwencje ponosi właściciel bądź osoba, która nad takim zwierzęciem sprawuje pieczę. Winę w nadzorze ponosi zatem osoba która zwierzę chowa lub się nim posługuje, a więc faktycznie włada nad zwierzęciem, niezależnie czy posiada do niego tytuł prawny czy też nie.

Warto podkreślić, że w sytuacji kiedy właściciel na chwilę zdarzenia miał wykupioną polisę OC wówczas podmiotem właściwym do kierowania naszych roszczeń będzie Towarzystwo Ubezpieczeń, z którym osoba odpowiedzialna (np. właściciel) zawarła umowę ubezpieczenia. Wówczas należy uzyskać numer polisy i zgłosić szkodę do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeń.

Niestety najczęściej osoby, które są właścicielami psów nie są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez psy, a zatem wyłączona w tych wypadkach jest odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej. W takim przypadku należy dochodzić roszczeń od właściciela lub innej osoby ponoszącej winę w nadzorze i to z jej majątku będzie naprawiana doznana szkoda.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie

Osobą uprawnioną do dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia jest osoba bezpośrednio poszkodowana, czyli osoba pogryziona. Jeżeli pogryzione zostanie dziecko, to zastępować je będą rodzice, jako opiekunowie prawni. Osoba poszkodowana może żądać zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia. Świadczenia te mają służyć zrekompensowaniu różnego rodzaju szkód.

Celem odszkodowania jest wynagrodzenie szkody majątkowej powstałej w związku z pogryzieniem. Odszkodowanie obejmuje m. in. zwrot środków poniesionych na leczenie, kosztów dojazdu do placówek lekarskich, rekompensatę za zniszczone przedmioty (np. odzież), zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem otrzymywanym przez czas zwolnienia lekarskiego, a pełnym wynagrodzeniem. Jeśli poszkodowanym jest dziecko w zakres odszkodowania mogą wchodzić również koszty zatrudnienia korepetytora, który pomoże dziecku nadrobić zaległości w szkole, koszty z tytułu zwolnienia z pracy na czas opieki nad dzieckiem.

Zadośćuczynienie rekompensuje natomiast doznaną krzywdę, tj. wszelkie cierpienia, ból i inne negatywne przeżycia psychiczne związane z pogryzieniem. Decydujące znaczenie ma tu przede wszystkim powstanie widocznych blizn, rezygnacja z hobby oraz uprawiania sportu, strach przed psami, strach przed wychodzeniem z domu, rezygnacja z pracy. Wysokość zadośćuczynienia zależy przede wszystkim od tego jakie zmiany nastały w życiu osoby poszkodowanej po pogryzieniu. Oceniając wysokość zadośćuczynienia bierze się pod uwagę m. in:

– rodzaj, charakter, długotrwałość cierpień fizycznych

– intensywność i nieodwracalność skutków (czy urazy zostały wyleczone i nie będą miały dalszych skutków i wpływu ma życie poszkodowanego w przyszłości)

– rodzaj charakter i długotrwałość cierpień psychicznych

Wymagane dokumenty

Niezwykle ważne jest zgromadzenie danych właściciela psa, oświadczenia właściciela psa o zaistniałym zdarzeniu lub notatki policyjnej potwierdzającej zaistniałe zdarzenie. Najlepiej od razu dowiedzieć się czy właściciel miał wykupioną polisę OC i jeśli takowa była zawierana to uzyskać jej numer. Poszkodowany ponadto powinien zadbać o gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z urazami doznanymi na skutek pogryzienia.

W przypadku roszczeń o odszkodowanie należy zadbać o skrupulatne gromadzenie dowodów związanych z poniesionymi szkodami takich jak:

-faktury za zakupione leki, wizyty lekarskie,

-faktury za paliwo wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów,

-zdjęcia zniszczonej odzieży,

-kopie zwolnień lekarskich

-zaświadczenie od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów

Podsumowanie

Jeśli jesteś właścicielem psa, powinieneś wykupić stosowne ubezpieczenie, które ochroni Cię przed skutkami opisywanych zdarzeń. Jeśli zaś jesteś osobą poszkodowaną, która została pogryziona przez psa możesz starać się o stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie. Aby uzyskać świadczenie potrzebujesz zgromadzić dokumentację medyczną, opis zdarzenia wraz z danymi właściciela psa i numerem polisy, zestawienie kosztów jakie poniosłeś w związku z doznaną szkodą. Trzeba też pamiętać, że dotkliwe rany i uszczerbek na zdrowiu może rzucić cień na całe życie, dlatego warto zadbać o to, aby zabezpieczyć swoje prawa i w odpowiedni sposób oszacować szkodę oraz dochodzić stosownych roszczeń przed sądem.

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *