AC i OC,  Postępowanie cywilne,  Postępowanie karne,  Postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeń,  Postępowanie sądowe,  Wypadek w rolnictwie,  Wypadek za granicą,  Wypadki drogowe,  Wypadki przy pracy

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń na przyszłość za skutki wypadku

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za skutki wypadku nie ogranicza się tylko do wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania. Warto zwrócić uwagę, również na ważną, z punktu widzenia upływu czasu, odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń na przyszłość za skutki wypadku u poszkodowanego. Szkoda na osobie nie zawsze powstaje jednocześnie ze zdarzeniem, które wywołało uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Nierzadko zdarza się, że realne skutki zdarzenia ujawniają się dopiero po jakimś czasie, często po wielu miesiącach lub latach. Zdarza się również tak, że skutki zdarzenia rozciągają się na wiele lat, dlatego warto wiedzieć, że w takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń również obowiązany jest do zapłaty. Jak wskazuje już utrwalone orzecznictwo sądowe naprawienie szkody powinno mieć charakter całościowy i obejmować wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno już doznane jak i te, które zapewne wystąpią w przyszłości.

Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość – kiedy można się go domagać od Zakładu Ubezpieczeń?

Najtrafniejszą formą uregulowania tej sytuacji w toku sprawy cywilnej przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń będzie złożenie wniosku o ustalenie odpowiedzialności za skutki zdarzenie na przyszłość. Uznanie przez Sąd, że ubezpieczyciel odpowiada za skutki szkody mogące się ujawnić w przyszłości zwalnia poszkodowanego z obowiązku udowodnienia istnienia wszystkich przesłanek odpowiedzialności podmiotu. Jeśli Sąd uzna powództwo w tym zakresie za uzasadnione to kwestia odpowiedzialności może ułatwić dochodzenie dalszych roszczeń w przyszłości. Może się zdarzyć, że albo nie złożono takiego wniosku na etapie sądowym lub Sąd tego wniosku nie uwzględnił. W takiej sytuacji nadal można dochodzić od Zakładu Ubezpieczeń pokrycia kosztów związanych ze szkodą, która trwa nadal lub powstała po wyroku sądowym. Jednakże, w takiej sytuacji będzie to nieco bardziej skomplikowane, bo po stronie poszkodowanego będzie istniał obowiązek udowodnienie, że te negatywne skutki, są wynikiem tego zdarzenia, a nie innych czynników (np. innego zdarzenia).

Dlatego też ustalona w wyroku sądowym odpowiedzialność na przyszłość ułatwia postępowanie dowodowe, ponieważ z czasem mogą pojawić się trudności dowodowe związane z udowodnieniem tego, że negatywne skutki (dodatkowe dolegliwości zdrowotne, psychiczne, niedomagania fizyczne) są przyczyną zdarzenia rodzącego odpowiedzialność po stronie ubezpieczyciela.

Kiedy Sąd uznaje, że należy ustalić odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkodę?

Bez wątpienia w toku sprawy sądowej, dla ustalenie skutków zdarzenia, a w  tym ustalenie odpowiedzialności na przyszłość kluczowe znaczenie będą miały opinie powołanych w sprawie biegłych (np. ortopeda, chirurg, neurolog, itp.). To biegły w swojej opinii stwierdza, że u poszkodowanego mogą wystąpić negatywne skutki zdarzenia, które są niemożliwe do przewidzenia w chwili wydawania opinii, ale prawdopodobne do zaistnienia w przyszłości.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego nie wystarczy jedynie zgłosić roszczenia o ustalenie odpowiedzialności na przyszłość za skutki zdarzenia wobec poszkodowanego przez Sąd. Nasze roszczenie musi zostać udowodnione, w tym m.in. potwierdzone opiniami biegłych lekarzy, którzy są władni wypowiedzieć się w tej kwestii.

Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość niejednokrotnie daje możliwość poszkodowanemu na naprawienie skutków zdarzenia, które nie były znane w chwili orzekania, a które ujawniły się już po prawomocnym zakończeniu sprawy. Warto zatem w odpowiedni sposób formułować swoje roszczenia, które pozwolą na to, aby szkoda była naprawiona w sposób całościowy.

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *