AC i OC,  Odszkodowanie za pojazd,  Postępowanie cywilne,  Postępowanie karne,  Postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeń,  Postępowanie sądowe,  Wypadek w rolnictwie,  Wypadek za granicą,  Wypadki drogowe,  Wypadki przy pracy

SUMA UBEZPIECZENIA I SUMA GWARANCYJNA

Zawierając umowę ubezpieczenia dobrowolnego, jednym z elementów determinujących naszą decyzję jest wysokość sumy ubezpieczeniowej. Niewiele z nas wie, że również w przypadku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) istnieje tzw. suma gwarancyjna. W dzisiejszym artykule pochylę się nad tym pojęciem i znaczeniem sumy gwarancyjnej oraz sumy ubezpieczenia – czym one właściwie są, jakie są podobieństwa, a jakie różnice. Trzeba także pamiętać, że w ubezpieczeniach na życie, nie ustala się granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela, ale wskazuje się konkretną kwotę, która wypłacana jest w przypadku zajścia wypadku osoby ubezpieczonej.

 Pojęcie sumy ubezpieczeniowej

Zarówno suma ubezpieczeniowa jak i suma gwarancyjna oznaczają górną granicę kwoty, do której odpowiedzialny jest ubezpieczyciel. Suma ubezpieczeniowa jest wskazywana w każdej umowie przez ubezpieczyciela po oszacowaniu majątku, który chcemy ubezpieczyć, np. wartość domu. Jak wiadomo nasze ubezpieczenie może obejmować cały majątek, tj. zarówno rzeczy ruchome jak i nieruchomości. Aby określić wartość naszych ruchomości najlepiej dokonać ich spisu i wstępnej wyceny.

Wartość nieruchomości, które chcemy ubezpieczyć szacuje się zaś na podstawie wartości rynkowych, tj. na podstawie ich cen rynkowych funkcjonujących w danym regionie. Dlatego inna będzie wartość budynku położonego w centrum wielkiego miasta, a zupełnie inną wartość będzie miał taki sam budynek w małej wiosce położonej z dala od wielkich aglomeracji miejskich.

Ponadto towarzystwa ubezpieczeń zazwyczaj ustalają maksymalne wartości, do których można ubezpieczyć mienie bez konieczności szacunku i wyceny. Kiedy kwota ubezpieczenia przekracza ten pułap koniecznym jest przeprowadzenie oględzin ubezpieczanego majątku. Wówczas przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeń sprawdza wartość i stan rzeczy oraz weryfikuje zastosowane zabezpieczania np. jakość zamków, alarmów, stan i jakość instalacji przeciwpożarowych, itp.

Jak zatem widać suma ubezpieczeniowa jest co do zasady ustalana indywidualnie i zależy od wartości ubezpieczanego przez nas mienia. Co za tym idzie wartość wypłaconego odszkodowania nie może przekroczyć tej sumy niezależnie od tego, na ile zostanie wyceniona poniesiona przez nas szkoda.

Pojęcie sumy gwarancyjnej

Suma gwarancyjna stanowi limit kwotowy, do którego ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody. Jest to zatem maksymalna kwota, jaką osoba poszkodowana może otrzymać z tej konkretnej polisy ubezpieczeniowej. Warto pamiętać, że suma gwarancyjna dotyczy jedynie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej (OC) zarówno tych samochodowych jak i tych w życiu prywatnym lub przy wykonywaniu działalności gospodarczej.

Wysokość sumy gwarancyjnej

Wysokość sumy gwarancyjnej zależy przede wszystkim od tego o jakim ubezpieczeniu mówimy. W przypadkach dobrowolnych ubezpieczeń OC wysokość limitu kwotowego ustalana jest przez strony umowy, natomiast w sytuacji ubezpieczeń obowiązkowych OC (komunikacyjne, rolnicze, zawodowe) kwestia ta jest regulowana przepisami prawa.

Jeśli mówimy o rolniczych ubezpieczeniach OC oraz ubezpieczeniu OC samochodu to na mocy art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych suma gwarancyjna posiadaczy tzw. pojazdów mechanicznych nie może być niższa niż równowartość:

– 5 210 000 euro w odniesieniu do zdarzenia, którego skutki bez względu na liczbę poszkodowanych są objęte ubezpieczeniem, jeśli dotyczy szkód poczynionych na osobie

– 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są ubezpieczeniem, niezależnie od liczby poszkodowanych osób, jeśli dotyczą szkód wyrządzonych w mieniu.

Warto zwrócić uwagę, że art. 36 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych reguluje problem związany z sumą gwarancyjną szkód powstałych za granicą stanowiąc, że za zdarzenia w państwach, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym kraju, przy czym ta kwota nie może być niższa od sumy gwarancyjnej obowiązującej w Polsce.

Uregulowanie tych kwestii na poziomie ustawowym daje nam zabezpieczenie, że w przypadku spowodowania szkody na osobie bądź w mieniu mamy zagwarantowane, że to nie my, a ubezpieczyciel poniesie odpowiedzialność za jej naprawienie i koszty z tym związane. Z drugiej strony będąc osobą poszkodowaną jest to dla nas gwarancja, iż otrzymamy należne nam świadczenia tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia, a nawet dożywotniej renty.

Wyjątkiem od reguł przeniesienia odpowiedzialności za naprawienie szkody na zakład ubezpieczeń w miejsce sprawcy zdarzenia drogowego jest regres ubezpieczeniowym. O regresie można przeczytać tutaj:

http://odszkodowaniaoc.rzeszow.pl/wypadki-drogowe/regres-ubezpieczeniowy/

http://odszkodowaniaoc.rzeszow.pl/wypadki-drogowe/brak-prawa-jazdy-a-wypadek-skutki/

http://odszkodowaniaoc.rzeszow.pl/wypadki-drogowe/zasady-odpowiedzialnosci-towarzystw-ubezpieczen-za-szkody-wyrzadzone-przez-pijanego-kierowce/

W przypadku obowiązkowego OC dla konkretnych grup zawodowych sytuacja jest bardzo zindywidualizowana, ponieważ nie da się jednakowo ocenić ryzyka związanego z wykonywaniem danej profesji, np. w przypadku rzeczoznawcy majątkowego i komornika sądowego suma gwarancyjna jest uzależniona od treści umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń lub umów generalnych dla konkretnej profesji, a w przypadku organizatora imprez masowych wysokość ta będzie zależeć od wielkości organizowanej imprezy.

Istotną informacją jest, że podawane w walucie euro sumy są przeliczane na złote przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyrządzenia szkody.

Podsumowanie

Po lekturze powyższego wpisu nie należy już mieć wątpliwości co do tego, że pojęcia sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej to nie synonimy i błędne jest zamienne używanie tych pojęć. Oba pojęcia łączy to, że stanowią swego rodzaju limit, a wypłacone odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie może przekraczać kwot stanowiących ten limit.

Oczywistym jest, że są przypadki, w których suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna są zbyt niskie w stosunku do doznanej szkody i ulegają wyczerpaniu. O tym co się wtedy dzieje oraz jak podołać tym problemom skupimy się w kolejnych artykułach. Co dzieje się w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej w przypadku OC można przeczytać tutaj:  http://odszkodowaniaoc.rzeszow.pl/wypadki-drogowe/322/.

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *