Odszkodowanie za pojazd,  Postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeń,  Postępowanie sądowe,  Wypadki drogowe

Zaniżone Odszkodowanie OC i AC

Towarzystwa Ubezpieczeniowe weryfikując szkodę celowo zaniżają  kwotę odszkodowania OC i AC. Ubezpieczyciele bardzo często stosują praktyki, które mają doprowadzić do wypłaty jak najniższego odszkodowania, zaniżonego odszkodowania. Najczęściej poszkodowani w wypadku kierowcy nie zgadzają się z  wyceną szkody jaką otrzymali od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

 Są to celowe działania firm ubezpieczeniowych, ponieważ liczą na to, że klient się nie zorientuje iż wypłacona mu kwota jest zbyt niska. Wypłaty odszkodowań przez Towarzystwa  Ubezpieczeniowe są bardzo szybko wypłacane. Poszkodowany ma się poczuć usatysfakcjonowany szybka wypłata. Dlatego  najczęściej  nie odwołuje się  od decyzji firm ubezpieczeniowych. Wiele osób poszkodowanych nie wie, że w ogóle może się odwołać od decyzji Towarzystwa.

Dopiero w momencie kiedy poszkodowany  uda się do mechanika i zobaczy ile naprawdę kosztować będzie naprawa auta, zdaje sobie  sprawę w tym momencie iż kwota jaką wypłacił mu ubezpieczyciel nie pokryje nawet w połowie kosztów naprawy.

Towarzystwa Ubezpieczeń podczas kalkulacji kosztów naprawy dokonywanych przez własnych rzeczoznawców zaniżają ceny części stosując :

– potrącenia amortyzacyjne, np. ze względu na wiek auta.

–  dokonują obniżenia ceny części ze względu na zużycie

– stosują zamienniki zamiast części oryginalnych

– żądają faktur za naprawę

– zaniżają stawki za roboczogodziny zakładów zajmujących się mechaniką pojazdową, pracami blacharsko lakierniczymi

–  metodę utraty wartości handlowej pojazdu

– stosowanie rabatów

– celowo orzekają szkodę całkowitą

Kalkulacja kosztów naprawy pojazdu, będąca podstawą ustalenia świadczenia metodą kosztorysową powinna być dokonana w oparciu o rynkową wartość usług i części zamiennych w dniu ustalenia odszkodowania z zastosowaniem: ? norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego, ? stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na terenie miejsca zamieszkania, siedziby uprawnionego lub miejsca naprawy pojazdu, które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego, ? części zamiennych i materiałów, zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego.

W przypadku wystąpienia szkody częściowej zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w wartości, która zapewni uprawnionemu przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę. Niezależnie od tego, czy wysokość świadczenia jest ustalana metodą serwisową, czy też kosztorysową, zakład ubezpieczeń nie powinien stosować praktyk skutkujących naruszeniem zasady pełnego odszkodowania. W szczególności zakład ubezpieczeń nie może przyjmować w przypadku rozliczenia szkody metodą kosztorysową innych niż w przypadku rozliczenia szkody metodą serwisową kryteriów uwzględniania cen części zamiennych i stawek za usługi warsztatów naprawczych.

Ogólne warunki dobrowolnego ubezpieczenia  AC ustalone przez poszczególne zakłady ubezpieczeń nie zmieniają w zasadzie ogólnych reguł odszkodowawczych obowiązujących w prawie cywilnym. Dlatego też zawarte w KC określenia szkody i odszkodowania znajdują zastosowanie również w ubezpieczeniu auto-casco. Normy ustawowe gwarantują bowiem poszkodowanemu możliwie pełne wyrównanie szkody. Niektóre jednak zakłady ubezpieczeń wprowadzają w tym zakresie odmienne  reguły, które są mniej korzystne dla ubezpieczonych. Chodzi np. o wypłacenie niepełnego odszkodowania za zużyte opony, ograniczenie dotyczące lakierowania pojazdu itp.

Wysokość szkody nie zawsze jednak równa jest wysokości wypłaconego przez zakład ubezpieczeń odszkodowania  Wysokość odszkodowania  zależy od:

  1. przyjętego w ogólnych warunkach ubezpieczenia AC sposobu obliczania odszkodowania,

      2. potrąceń z ustalonego już odszkodowania , gdy zachodzą tego przesłanki:

           – udziału własnego posiadacza pojazdu w szkodzie,

           – wartości tzw. pozostałości;

Gros zakładów ubezpieczeń stosuje kodeksową regułę, że odszkodowanie  ubezpieczeniowe równe jest wartości szkody, pomniejszonej o ewentualne potrącenia. Tak obliczana wysokość odszkodowania pokrywa całą, lub prawie całą szkodę.

Są też zakłady ubezpieczeń, które przy obliczaniu odszkodowania ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu AC   stosują metodę tzw, odszkodowania  proporcjonalnego.  Polega ona na tym, że rzeczywisty koszt naprawy oraz ceny użytych do naprawy części pojazdu uwzględnia się przy wypłacie odszkodowania  ubezpieczeniowego tylko w proporcji do sumy ubezpieczenia i wartości rynkowej nowego pojazdu, takiego samego lub podobnego co uszkodzony. Zastosowanie tej metody powoduje, że z reguły obliczone odszkodowanie jest znacznie niższe niż ustalona szkoda. Z ustalonego w taki sposób odszkodowania  potrąca się jeszcze ewentualny tzw. udział własny poszkodowanego, obliczany taką samą metodą, oraz wartość tzw. pozostałości.

Na wysokość  odszkodowania wpływa również określenie charakteru sumy ubezpieczenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia AC . Występują dwie możliwości.

Pierwsza, polegająca na tym, że suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za każdy wypadek ubezpieczeniowy, który może wydarzyć się w całym okresie ubezpieczenia.

Druga możliwość to ta, że każde wpłacone odszkodowanie  powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia, aż do jej całkowitego wyczerpania. Oznacza to, że w razie wypłaty odszkodowania suma ubezpieczenia, na którą pojazd jest ubezpieczony, ulega zmniejszeniu. Np. nowy samochód został ubezpieczony na kwotę x. Po wypłacie odszkodowania za uszkodzone nadwozie w kwocie y, będzie on ubezpieczony na kwotę x-y. W razie jego kradzieży, mimo przywrócenia mu pełnej sprawności technicznej, użytkowej i estetycznej, otrzymamy odszkodowanie równe x-y.

Podsumowując, towarzystwa ubezpieczeń pomimo istnienie jasnych wytycznych w zakresie likwidacji szkody z tytułu OC i AC często wykorzystując niewiedze poszkodowanych i wypłacają zaniżone kwoty licząc, ze nie będzie składane odwołanie od tej decyzji ani tez, ze sprawa trafi do sadu. Trzeba pamiętać, ze te sprawy powinny być rozpatrywane indywidualnie i dlatego należny wykorzystać przysługujące poszkodowanym prawa do dochodzenia swoich słusznych praw.

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *