Odszkodowanie za pojazd,  Wypadek za granicą,  Wypadki drogowe

Wypadek z udziałem obcokrajowca w Polsce

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w sytuacji jakiegokolwiek zdarzenia drogowego (i nie tylko) z udziałem obcokrajowca liczy się przede wszystkim numer rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu sprawcy, a nie samo obywatelstwo kierowcy. W razie wypadku w Polsce szkoda niemal zawsze będzie likwidowana według prawa polskiego. Dlatego w takiej sytuacji niezwłocznie należy wezwać policję, spisać oświadczenie dostępne na stronach internetowych Towarzystw Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (np. tutaj: https://www.pzu.pl/do-pobrania-pdf).

Często zdarza się jednak, że pojawiają się wątpliwości, co do tego według jakiego prawa powinna być likwidowana szkoda w sytuacji kiedy w zdarzeniu udział biorą obywatele różnych krajów. Otóż w przypadku, gdy to obcokrajowiec jest sprawcą, sprawa jest prosta, gdyż z jego polisy Polak będący osobą poszkodowaną w wypadku będzie likwidował szkodę w Polsce. Jednak gdy to obcokrajowiec jest osobą poszkodowaną sprawa nie jest już niestety tak oczywista. Jeszcze więcej pytań rodzi sytuacja, w której zarówno sprawcą jak i poszkodowanym są cudzoziemcy, a wypadek miał miejsce w Polsce.

W tym miejscu trzeba wspomnieć, że w każdej z wyżej opisanych sytuacji istnieje możliwość likwidacji szkody w Polsce. Prawo obowiązujące w większości krajów europejskich oraz w ramach tzw. zielonej karty nakłada na wszystkie zakłady ubezpieczeń obowiązku posiadania swoich przedstawicieli w tych krajach, które to w ramach zawartych umów w imieniu macierzystego towarzystwa ubezpieczeń prowadzi postępowanie likwidacyjne na terenie Polski i innych krajów europejskich. To właśnie taki przedstawiciel wykonuje zadania związane m.in. z dokonanie ewentualnego tłumaczenie dokumentów, prowadzeniem korespondencji z macierzystym zakładem ubezpieczeń. Jednak już na początku tej drogi mogą wystąpić problemy natury praktycznej, tj. ustalenia podmiotu odpowiedzialnego, czyli ustalenie polisy pojazdu sprawcy oraz podmiotu odpowiedzialnego. Bywa niestety, iż proces ten jest nieco skomplikowany.

Warto mieć na uwadze, iż również Polak który doznał szkody za granicą może zgodnie z prawem obowiązujący w Unii Europejskiej likwidować szkodę w Polsce, często jednak w oparciu o prawo materialne kraju w który doszło do zdarzenia, jednak przed polskim sądem co znacznie ułatwia prowadzenie tego rodzaju spraw, wymaga to jednak znacznej wiedzy oraz doświadczenia. Kwestia ta omówiona zostanie szerzej w inny wpisie na blogu.

Należy pamiętać, iż często dokonanie likwidacji szkody przez cudzoziemca doznanej w Polsce, może nieść dla niego samego wiele korzyści. Powyższe z uwagi na okoliczność, iż jeżeli dotyczy ona obywatela państwa spoza Unii Europejskiej, a to z uwagi na wysokość kwot roszczeń przyznawanych przez zakłady ubezpieczeń ale i Sądy, które chociaż nadal są relatywnie niskie, to i tak pozostają wielokrotnie wyższe niż te przyznawane np. na Ukrainie czy Białorusi, ale też co ciekawe na przykład w Niemczech czy Holandii.

Kiedy jednak dojdzie do szkody z udziałem cudzoziemca to postępowanie związane z jej zgłoszeniem do zakładu ubezpieczeń przebiega w sposób zbliżony jak w sytuacji szkody z udziałem polskich kierowców. Zasadnicza różnica związana jest z sytuacją kiedy sprawcą zdarzenia jest cudzoziemiec posiadający zagraniczną polisę OC lub zieloną kartę, wtedy poszkodowany musi zgłosić swoje roszczenie do podmiotu odpowiedzialnego w Polsce, to jest tzw. korespondenta ds. roszczeń. Jak zostało wyżej wskazane jest to najczęściej inny polski ubezpieczyciel, który podpisał umowę z zagranicznym towarzystwem ubezpieczeń i będzie reprezentował jego interesy w postępowaniu likwidacyjnym na terenie Polski. Taki podmiot odpowiedzialny można ustalić poprzez korespondencję z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) na stronie internetowej: www.pbuk.pl/pl/lista-korespondentow .

Oczywiście może nastąpić sytuacja w której nie będzie możliwości ustalenia podmiotu odpowiedzialnego. Jednak nie zamyka to jeszcze drogi do dochodzenia roszczeń, gdyż w takiej sytuacji należy zgłosić swoje roszczenie do któregoś z dwóch zakładów ubezpieczeń, tj. PZU S.A. lub WARTA S.A. Powyższe z uwagi, iż są to ubezpieczyciele, którzy pełnią funkcję agentów PBUK, co za tym idzie mają oni obowiązek przeprowadzenie likwidacji takiej szkody.

Zupełnie odrębną sytuacją będzie, taka kiedy cudzoziemiec który jest sprawcą zdarzenia w ogóle nie posiada ubezpieczenia, w takiej sytuacji szkodę należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który z uwagi na swoją funkcję dla której został powołany oraz na obowiązującej ustawy, zobowiązany jest do dokonania likwidacji takiej szkody – www.ufg.pl .

Mając na uwadze powyższe, pamiętać trzeba, że obecnie niezależnie od sytuacji, kraju zdarzenia oraz posiadania lub braku posiadania ważnej polisy OC/zielona karta możliwe jest dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *