AC i OC,  Definicje,  Postępowanie cywilne,  Postępowanie karne,  Postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeń,  Postępowanie sądowe,  Wypadki przy pracy

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek na budowie

Wypadki na budowie to najczęściej spotykane typy wypadków przy pracy, a jednocześnie te najgroźniejsze. W ostatnich latach liczba wypadków na budowie jako wypadków przy pracy była dominująca. Z uwagi na to, że podczas pracy na budowie korzysta się z ciężkiego sprzętu, bardzo często dochodzi do zdarzeń, które powodują u poszkodowanych ciężki uszczerbek na zdrowiu lub nawet śmierć. Oczywiście znaczna część wypadków na budowie nie powoduje, aż tak ciężkich skutków dla poszkodowanych, nie mniej jednak zawsze należy pamiętać, że w takiej sytuacji można starać się o stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Jak skutecznie dochodzić swoich praw, kto, gdzie i jak powinien zgłosić wypadek na budowie, a w końcu od kogo można domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia? O tym poniżej.

Kiedy możemy mówić o wypadku na budowie?  

Wypadek przy pracy jakim jest wypadek na budowie, ma miejsce wtedy, kiedy określona osoba lub inne osoby wykonują pracę. Zdaje się to oczywistym i tak zgodnie z definicją wypadkiem przy pracy jest: każde zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć pracownika, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą.

Tyle w teorii. W praktyce zdarzeniem nagłym, jest sytuacja gwałtowna, niespodziewana, czyli taka której nie sposób było przewidzieć, takim zdarzeniem będzie np. przygniecenie przez pojazdy lub materiały budowlane, upadek z wysokości, oderwanie się elementów budowlanych których upadek powoduje obrażenia ciała u pracowników. Ważny do zbadania jest również aspekt przyczyny zewnętrznej, czyli takiej która jest zupełnie niezależna od pracownika i jest spowodowana np. jego chorobą lub jego bezpośrednim zachowaniem lub zaniechaniem. Za przyczynę zewnętrzną można uznać m.in. potrącenie przez maszynę, pojazd budowlany, upadek do niebezpiecznego lub źle zabezpieczonego otworu.

Wypadek na budowie jak i każdy wypadek przy pracy powinien być należycie zbadany i opisany przez właściwego inspektora BHP, ale również w przypadku zdarzeń szczególnie niebezpiecznych również właściwego miejscowo inspektora PIP. Właściwy inspektora zobowiązany jest zgromadzić dokumenty, wysłuchać świadków zdarzenia i sporządzić protokół powypadkowy. Taki protokół powinien zawierać opis zdarzenia, prawdopodobne przyczyny zdarzenia, zeznania świadków i stwierdzenie czy, a jeżeli tak to w jaki sposób poszkodowany pracownik przyczynił się do wypadku. Przyczynieniem pracownika może być m.in. pozostawanie pod wpływem alkoholu, brak należytej odzieży specjalistycznej, ignorowanie przepisów BHP (jeżeli odbył odpowiednie szkolenie BHP).

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia  

Podstawą do domagania się odszkodowania i zadośćuczynienia jest wskazany wyżej protokół powypadkowy. To właśnie treść protokołu determinuje to, czy poszkodowany pracownik może domagać się odszkodowania i zadośćuczynienie, dlatego należy zawsze zadbać, aby jego treść była zgodna z przebiegiem zdarzenia.

W pierwszej kolejności poszkodowany pracownik powinien złożyć wniosek o odszkodowanie za skutki wypadku przy pracy do ZUS. Takie postępowanie jest niezbędne dla dalszego domagania się odszkodowania i zadośćuczynienie z polisy OC pracodawcy. Wielokrotnie zdarzało się mojej praktyce, że Zakład Ubezpieczeń odmawiał wypłaty z tytułu OC wobec braku uprzedniego złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania za wypadek przy pracy do ZUS.

Kto może domaga się odszkodowania i zadośćuczynienie za wypadek na budowie?

Stosowne odszkodowania i zadośćuczynienie za wypadek na budowie z polisy OC pracodawcy może domaga się albo sam poszkodowany lub rodzina zmarłego poszkodowanego w przypadku jego zgonu w skutek wypadku na budowie. Poszkodowany lub jego rodzina mogą domagać się odszkodowania i zadośćuczynienie poprzez dokonanie zgłoszenie szkody do pracodawcy lub jeżeli mają wiedzę o Zakładzie Ubezpieczeń w którym pracodawca ma zakupioną polisę od OC bezpośrednio do takiego podmiotu. Sytuacja nieco komplikuje się, jeżeli plac budowy obsługiwany jest przez kilka podmiotów, tj. kiedy na jednym placu pracuje kilka różnych ekip budowlanych, np. wykonawca i kilku podwykonawców, a pracownik jednego podmiotu dozna szkody poprzez działania innego podmiotu. Jednakże i wtedy kluczowym dokumentem będzie protokół powypadkowy.

Co należy zrobić, aby otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC pracodawcy?

W pierwszej kolejności konieczne jest udowodnienie odpowiedzialności pracodawcy za wypadek na budowie. Ten aspekt jest dla sprawy kluczowy i bardzo często najbardziej problematyczny w całej sprawie. Ponownie najważniejszym dowodem w sprawie będzie protokół powypadkowy oraz cała dokumentacja powypadkowa. Dalej po stronie poszkodowanego leży również obowiązek wykazania rozmiaru szkody, której doznał w skutek wypadku. To również poszkodowany musi wskazać jakiej kwoty domaga się w związku z doznaną szkodą i jakim tytułem. Kolejnym krokiem jest poddanie się badaniu lekarskiemu zleconemu przez Zakład Ubezpieczeń, jak i dostarczenie i ewentualne uzupełnienie wszelkiej dokumentacji wymaganej przez ubezpieczyciela.

Ważne jest, aby wiedzieć, że sam już tylko protokół powypadkowy w którym wskazane są okoliczności zdarzenia, nawet jeżeli nie jest prowadzone w sprawie postępowanie karne przeciwko pracodawcy może uprawniać poszkodowanego pracownika do domagania się odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC pracodawcy.

Podobnie jednak jak w przypadku wypadków komunikacyjnych, w gospodarstwie rolnym i innych, Zakład Ubezpieczeń przyznaje dla poszkodowanych kwoty rażąco zaniżone względem doznanej szkody. W takiej sytuacji niezbędne jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, składając pozew o zapłatę, pamiętając jednak, że w toku postępowania przed sądem należy liczyć się z wieloma aspektami prawnymi, które mogą być niejasne, a mogą mieć kluczowe znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Nie należy jednak rezygnować z występowania na drogę postępowania sądowego, gdyż kwoty zasądzane przez Sąd są zwykle kilka lub nawet kilkanaście razy wyższe od tych proponowanych na etapie postępowania przedsądowego.

 PODSUMOWANIE 

Wypadki na budowie to najczęstsze typu wypadków przy pracy. Dla skutecznego dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienie szkody doznanej w skutek takiego wypadku trzeba zgromadzić dokumenty tj. protokół powypadkowy, dokumentacja powypadkowy, cała dokumentacja z leczenia poszkodowanego lub dokumentacja medyczna z aktem zgonu poszkodowanego. Ważne jest również złożenie wniosku do ZUS o wypłatę odszkodowania za skutki wypadku przy pracy.

 

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *