Definicje,  Postępowanie karne,  Postępowanie sądowe,  Wypadek w rolnictwie,  Wypadek za granicą,  Wypadki drogowe,  Wypadki przy pracy

Renta alimentacyjna z OC sprawcy wypadku

Poniższy artykuł będzie miał na celu wyjaśnienie istoty renty alimentacyjnej z OC sprawcy wypadku.

W pierwszej kolejności ważne jest wskazanie, że taki rodzaj renty został wskazany przez ustawodawcę w art. 446 § 2 kodeksu cywilnego, który brzmi: Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Już sam ten artykuł daje obraz tego kogo może dotyczy renta alimentacyjna.

Celem renty alimentacyjnej jest zatem zrekompensowanie szkody, którą wyrządził sprawca poprzez śmierć osoby najbliższej ? żywiciela rodziny, który byłby zobowiązany do alimentacji, m.in.: rodzice wobec dzieci, dzieci wobec rodziców, żona wobec męża, mąż wobec żony.

Kto może zwrócić się do sprawcy/towarzystwa ubezpieczeń o rentę alimentacyjną?

  • kategorie podmiotów:

– każdy względem, którego na zmarłym w wypadku ciążył obowiązek alimentacyjny m.in. chodzi tutaj o dzieci, rodziców, małżonków;

– każdy, komu zmarły w wyniku wypadku dobrowolnie i stale dostarczał środków do życia, a z okoliczności sprawy wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego, czyli zasadniczo chodzi tutaj o: dalszych członków rodziny zmarłego, a także konkubentów/partnerów.

Jakie przesłanki musi spełnić osoba w/w, tj. żona, mąż, dziecko, rodzice po śmierci osoby najbliższej, aby uzyskać rentę alimentacyjną?

Otóż taka osoba musi łącznie spełnić poniższe przesłanki:

  1. Śmierć osoby bliskiej nastąpiła w wyniku wypadku;
  2. Należy wykazać, że bliska osoba zmarła przed śmiercią dostarczała osobie poszkodowanej środków utrzymania i określenie ich wysokości;
  3. Konieczne jest wykazanie pogorszenia sytuacji materialnej i potrzeb osoby poszkodowanej, które są wynikiem śmierci osoby bliskiej w wyniku wypadku;

W praktyce określenie wysokości renty alimentacyjnej może nastręczać pewnych problemów. Jednak poniżej wskażę, na zasadę, która znacznie ułatwia jej określenie.

Zasadniczo należy mieć na uwadze racjonalną wysokość kosztów utrzymania się takiej osoby z uwzględnieniem możliwości zarobkowych zmarłej osoby bliskiej.

Co jednak możemy zaliczyć jako dochody osiągane przez osobę zmarłą? – Wszystkie składniki jego dochodu, tj.:

– wynagrodzenie zasadnicze wraz z pozostałymi składnikami, m.in. dodatkiem stażowym, premiami, nagrodami, nadgodzinami, dodatkową pracą;

– wszelkie możliwe (choć hipotetyczne) dochody dodatkowe związane z rodzajem wykonywanej przez zmarłego pracy czy wykształcenia, np. napiwki;

Należy jednak pamiętać, że okres trwania tego rodzaju renty jest zasadniczo ograniczony w czasie. Okres trwania renty alimentacyjnej jest uzależniony od sytuacji życiowej osoby, które utraciła w wyniku wypadku osobę najbliższą. Dla przykładu można wskazać, że w przypadku osoby małoletniej okres trwania renty alimentacyjnej będzie trwać do momentu aż, taka osoba się usamodzielni. Jednak, jeżeli osoba uprawniona do pobierania renty alimentacyjnej jest trwale niezdolna do podjęcia pracy z przyczyn zdrowotnych, to taka renta może być przyznana nawet dożywotnio.

Ważne!

– wysokość renty alimentacyjnej może ulegać zmianie w okresie jej trwania w związku z sytuacją osoby uprawnionej, zmiana szkoły, zachorowania, zwiększenie potrzeb, zmniejszenie potrzeb, podjęcie stażu, praktyki, itp.;

– w/w zmiany wysokości renty można domagać się w każdym czasie;

– zobowiązany do wypłaty renty, tj. sprawca, towarzystwo ubezpieczeń może domagać się zbadania zasadności żądania nie tylko wysokości renty, ale samej zasadności jej przyznania w ogóle;

Podsumowanie

Renty alimentacyjnej z OC sprawcy zdarzenia może domagać się osoba, która w wyniku wypadku utraciła (doszło do śmierci) osobę bliską, która pokrywała jej potrzeby życiowe, m.in. dzieci, rodzice, małżonkowie, partnerzy. Jednakże konieczne w takiej sytuacji jest wykazanie, że sytuacja osoby dochodzącej takiego świadczenia pogorszyła się w związku ze śmiercią osoby najbliższej.

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *