AC i OC,  Odszkodowanie za pojazd,  Postępowanie cywilne,  Postępowanie karne,  Postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeń,  Postępowanie sądowe,  Wypadek w rolnictwie,  Wypadek za granicą,  Wypadki drogowe,  Wypadki przy pracy

Przyczynienie się do szkody a wypłata odszkodowania

W poniższym artykule poruszę kwestię niezwykle ważną z punktu widzenia osoby poszkodowaną w skutek wypadku. Co ważne dotyczyć to może zarówno zdarzeń drogowych jak i wypadków przy pracy, czy wszelkich innych sytuacji, kiedy możemy być uznani za osobę poszkodowaną.

W pierwszej kolejności trzeba pamiętać, że najważniejsze jest ustalenie okoliczności w jakich doszło do zdarzenia. Należy ustalić, czy nasze zachowanie lub zaniechanie mogło mieć wpływ bezpośrednio na wystąpienie zdarzenia lub mogło zwiększyć negatywne skutki – w tym np. spowodować większy uszczerbek na zdrowiu.

Następnie konieczne jest oszacowanie wysokości przyczynienia się do szkody. Jest to o tyle trudne, że z reguły Towarzystwa Ubezpieczeń będą wskazywać na jak największe przyczynienie się poszkodowanego do wystąpienia lub zwiększenia się zakresu szkody.  Takie pomniejszenie będzie na ogół dokonane procentowo.

Dla przykładu:

W takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeń lub inny podmiot odpowiedzialny zmniejszy kwotę przyznanej sumy bezspornej o określony procent, np. w sytuacji przyznania sumy bezspornej w wysokości 10.000 zł kiedy uzna 30% przyczynienia się poszkodowanego do zaistnienia szkody to wypłaci „tylko” 7.000 zł. Warto wiedzieć, że ustalenia wysokości przyczynienie się poszkodowanego do zdarzenia dokonane przez Towarzystwo Ubezpieczeń nie jest wiążące dla Sądu cywilnego. Ponadto biegły wykonujący rekonstrukcję zdarzenia, nie ma uprawnień do dokonania oceny wysokości przyczynienia się poszkodowanego do zdarzenia, podobnie zresztą jak i Sąd prowadzący postępowanie karne. Faktycznie Sąd karny nie ma uprawnienia do określenia wysokości przyczynienia się poszkodowanego do wystąpienia zdarzenia lub zwiększenia się skutków zdarzenia. Taką ocenę może dokonać tylko Sąd prowadzący postępowanie cywilne.

Celem dokonania oceny wysokości przyczynienia się do poszkodowanego, Sąd cywilny może powołać biegłych z zakresu rekonstrukcji danego zdarzenia, lekarzy czy innych specjalistów, których wiedza i ocena sytuacji będzie dla Sądu miarodajna przy wyrokowaniu.

Po przeprowadzeniu postępowania cywilnego Sąd dokona oceny czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu poszkodowany (w toku procesu powód) przyczynił się do zaistnienia zdarzenia ewentualnie w jakim stopniu jego zachowanie lub zaniedbanie zwiększyło zakres szkody jakiej doznał.

Należy jednak pamiętać, że Sąd cywilny jest związany w toku prowadzonej sprawy cywilnej prawomocnym wyrokiem skazującym i jako taki nie dokonuje już samodzielnie ustalenia kto jest sprawcą zdarzenia. Sąd cywilny może dokonać samodzielnie ustalenia odpowiedzialności, osoby czy podmiotu odpowiedzialnego tylko w sytuacji kiedy brak jest wyroku skazującego.

Mając na uwadze powyższe należy pamiętać, że zakres i wysokość przyczynienia się poszkodowanego do wystąpienia szkody lub zwiększenia jego zakresu dla niego, może ustalać jedynie Sąd w toku postępowania cywilnego. Natomiast wysokość ustalonego przyczynienia dokonane na etapie postępowania likwidacyjnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń nie jest dla Sądu wiążące. Wysokość przyczynienia jest ustalana zarówno przez TU jak i Sąd procentowo. W takiej sytuacji kwota przyznana zarówno tytułem zadośćuczynienia jak i odszkodowania będzie pomniejszona o taki procent i o tyle mniej zostanie nam wypłacone.

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *