Definicje,  Inne,  Wypadki drogowe

Jaki jest czas na zajęcie stanowiska przez Towarzystwo Ubezpieczeń od zgłoszenia szkody?

Termin w jakim Towarzystwo Ubezpieczeń obowiązane jest do zajęcia stanowiska w sprawie zgłoszonej szkody określony jest wprost przez art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), który stanowi, iż zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Natomiast ust. 2 niniejszego przepisu wskazuje, iż ?gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.?

Sąd Najwyższy orzekając w tego rodzaju sprawach, w sposób jasny i nie budzący wątpliwości potwierdził zakres i sposób w który Towarzystwo Ubezpieczeń powinno stosować się do przepisów w/w ustawy i przepisów kodeksu cywilnego: świadczenie ubezpieczyciela polegające na zapłacie odszkodowania jest uzależnione od zajścia przewidzianego w umowie wypadku (art. 805 § 1 i 2 pkt 1 k.c.). Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku (art. 817 § 1 k.c.). Świadczenie ubezpieczyciela ma zatem charakter terminowy. Gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okaże się niemożliwe, świadczenie powinno zostać spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe (art. 817 § 2 k.c.). Oznacza to, że spełnienie świadczenia w terminie późniejszym może być usprawiedliwione jedynie wówczas, gdy ubezpieczyciel powoła się na istnienie przeszkód w postaci niemożliwości wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości świadczenia, mimo działań podejmowanych ze szczególną starannością.? (wyrok SN z dnia 18 listopada 2009 r. sygn. akt II CSK 257/09).

Reasumując, podstawowym terminem na zajęcie stanowiska przez Towarzystwo Ubezpieczeń będzie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienie o szkodzie. W tym terminie zatem podmiot obowiązany jest to dokonania likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. Natomiast uznanie odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia w terminie przekraczającym 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie może nastąpić, gdy ustalenia te wyłącznie zależą od toczącego się postępowania karnego bądź cywilnego. Z tą sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy ubezpieczyciel w trakcie postępowania likwidacyjnego wykorzysta wszelkie instrumenty, które pozwoliłby na stwierdzenie istnienia bądź nieistnienia odpowiedzialności. Ewentualnie kiedy szkoda przez nas zgłoszona nie zawiera informacji  jakie są konieczne do dokonania likwidacji szkody, podmiot obowiązany jest do poinformowania nas o tych brakach i wtedy podjęcie decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania uzupełnienia zgłoszenia szkody.

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *