Postępowanie cywilne,  Postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeń,  Postępowanie sądowe,  Wypadek w rolnictwie,  Wypadki drogowe,  Wypadki przy pracy

Dziedziczenie roszczenia o zadośćuczynienie. Czy i na jakich warunkach to roszczenie podlega dziedziczeniu?

Czy roszczenie o zadośćuczynienie podlega dziedziczeniu? Jeżeli tak, to kiedy i na jakich warunkach? Mamy nadzieję, że poniższy artykuł rozwieje te i wiele innych wątpliwości. (o zadośćuczynieniu można przeczytać tutaj: http://odszkodowaniaoc.rzeszow.pl/wypadki-drogowe/czym-jest-i-kiedy-nalezy-sie-zadoscuczynienie-po-smierci-osoby-najblizszej/).

Zadośćuczynienie, to roszczenie, które ma specyficzny charakter. Ma ono na celu naprawienie szkody, której doznała osoba w skutek bezprawnego działania kogoś innego. Zatem jest to typ roszczenia ściśle osobistego, niejako przypisanego do tej osoby, która doznała krzywdy. Co za tym idzie, co do zasady wygasa wraz ze śmiercią tego osoby. Jednak ustawodawca przewidział wyjątek od tej reguły. Zgodnie z art. 445 § 3 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie lub gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 27 listopada 2008 r., sygn. akt: IV CSK 306/08 (OSP 2009, nr 11, str. 121), wyjaśnił, iż: Wytoczeniem powództwa za życia poszkodowanego w rozumieniu art. 445 § 3 k.c. jest wytoczenie powództwa, które jest skuteczne w tym znaczeniu, że nadaje się do rozpoznania. Wytoczenie powództwa może być skuteczne także w braku zgody sądu opiekuńczego na dokonanie tej czynności przez opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie (art. 156 w zw. z art. 175 k.r.o.). Nie ma zatem wątpliwości, iż jeżeli w sprawie z powództwa XY sprawa została skutecznie wniesiona lub Zakład Ubezpieczeń wypłacił na etapie postępowania likwidacyjnego bezsporne sumy, to należy domniemać, ze powództwo zostało uznane na piśmie lub wytoczone na piśmie za życia XY, dlatego wstępujący w jego miejsce spadkobiercy mogą dziedziczyć po nim prawo do zadośćuczynienia. Sytuacja ta dotyczy wypadów drogowych, w gospodarstwie rolnym, przy pracy, itp.

Najczęściej wtedy mamy do czynienia z kilkoma osobami, które dziedziczą po zmarłym. Dlatego najpierw istotne jest ustalenie, kto i na jakich zasadach będzie dziedziczył to prawo po zmarłym. W chwili obecnej orzecznictwo rozwiało już większość wątpliwości.

Dość wskazać na jeden z wyroków Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – I Wydział Cywilny zdnia 13 maja 2015 r., sygn. akt I ACa 32/15, gdzie SA wskazał: Na podstawie przepisów o zobowiązaniach podzielnych spadkobierca również przed działem spadku może dochodzić przysługującego mu z tytułu dziedziczenia udziału w wierzytelności, której dłużnik obowiązany jest do spełnienia świadczenia podzielnego. Co to w zasadzie oznacza?Należy uznać, iż następcy prawni dochodzą w sprawie o zadośćuczynienie świadczeń podzielnych stosownie do przysługujących im udziałów w spadku. Jest to rozwiązanie sprawiedliwe i sensowne.

Podsumowanie

Roszczenie o zadośćuczynienie jest co do zasady przypisane do tej osoby, która doznała szkody. Jednak po jej śmierci w ściśle określonych sytuacjach może ono podlegać dziedziczeniu. Jak wynika z art. 445 § 3 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie lub gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

 

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *