Postępowanie cywilne,  Postępowanie karne,  Postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeń,  Postępowanie sądowe

Zadośćuczynienie po śmierć teścia/teściowej

Na naszym blog często piszemy o osobach najbliższych, wskazujemy również kim takie osoby są zgodnie z polskim prawem cywilnym, jednak nadal pozostaje w tej materii wiele to powiedzenia. Dlatego poniżej wpis, choć bardzo zwięzły, to naszym zdanie potrzebny.

Początkiem naszych rozważań niech będzie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13.04.2005r., w którym to Sąd dokonał wykładni art. 446 § 3 kodeksu cywilnego, a w zasadzie zwrotu „najbliższy członek rodziny” i uznał, iż „w obowiązującym stanie prawnym definiując pojęcie „rodziny” można – jak trafnie wskazuje się w piśmiennictwie – użyć następujących kryteriów: pokrewieństwo, małżeństwo, przysposobienie, powinowactwo, rodzina zastępcza i pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowymMożna zatem zaaprobować definicję rodziny jako najmniejszej grupy społecznej, powiązanej poczuciem bliskości i wspólności, osobistej i gospodarczej, wynikającej nie tylko z pokrewieństwa

 Takie stanowisko Sądu Najwyższego zyskało aprobatę innych sądów, a co za tym idzie niejako wskazało linię orzeczniczą w tym zakresie. Co to oznacza w praktyce? Mianowicie chociażby to, że w wyroku z dnia 01.06.2017 r. w sprawie o sygn. akt I CSK 595/16 Sąd Najwyższy wskazał, iż „o tym, kto jest najbliższy w rozumieniu art. 446 § 4 KC, decyduje faktyczny układ stosunków pomiędzy określonymi osobami, a nie formalna kolejność pokrewieństwa, wynikająca w szczególności z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Aby więc ustalić, czy występujący o zadośćuczynienie jest najbliższym członkiem rodziny nieżyjącego, sąd powinien stwierdzić, czy istniała silna i pozytywna więź emocjonalna pomiędzy dochodzącym tego roszczenia a zmarłym”.

Podsumowując, w sytuacji, kiedy w skutek czynu niedozwolone śmierć ponosi osoba najbliższa poszkodowanego, niezależnie od tego czy jest to krewny czy powinowaty, albo nawet osoba trzecia z którą pozostawało się w szczególnych bliskich relacjach, można domagać się zadośćuczynienia w oparciu o art. 446 § 4 kodeksu cywilnego. Dlatego po śmierci teściowej czy teścia, jeżeli m.in. zamieszkiwało się wspólnie przez wiele lat, jak też, jeżeli udzielało się wspólnie pomocy emocjonalnej i finansowej to taką osobę trzeba uznać za osobę najbliższą.

 

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *