Inne,  Postępowanie cywilne,  Postępowanie sądowe

Odszkodowanie dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych – aktualizacja

W grudniu 2018 roku opublikowaliśmy na blogu artykuł o nazwie odszkodowanie dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych (link tutaj: http://odszkodowaniaoc.rzeszow.pl/wypadki-drogowe/odszkodowanie-dla-opiekunow-doroslych-osob-niepelnosprawnych/). Do chwili obecnej śledziliśmy losy postępowania, które legło u podstaw opublikowania tego artykułu. Mając na względzie to, że we według szacunków, liczba osób spełniających kryterium opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych przekracza 140 tys., poniżej publikujemy aktualizację stanowiska sądów powszechnych w Polsce.

Dla przypomnienia wskazuję, że Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, wyrokiem z dnia 22 stycznia 2018r. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej kwotę: 33.642,49 zł. Powyższe tytułem odszkodowania na podstawie art. 417(1) § 1 i 4 kodeksu cywilnego. Treść art. 417(1) § 1: Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. Natomiast§ 4 brzmi:
Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, niezgodność z prawem niewydania tego aktu stwierdza sąd rozpoznający sprawę o naprawienie szkody. Sąd Rejonowy uznając roszczenie powoda wywiedzione na podstawie w/w przepisów w oparciu o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, uznał za uzasadnione. Od powyższego wyroku pozwany (Skarb Państwa – Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), złożył skuteczną apelacją do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Na skutek apelacji Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 28 sierpnia 2019r., wydał wyrok, w którym zmienił wyroku Sądu Rejonowego w ten sposób, że oddalił powództwo. W uzasadnieniu do tego wyroku, Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do zasądzenia na rzecz powoda żądanej kwoty. Nie wdając się w polemikę z Sądem Okręgowym, należy wskazać, że treść tego wyroku oraz jego uzasadnienia stanowi punkt zwrotny w tego rodzaju sprawach. Dość wskazać, że w świetle takie rozstrzygnięcia droga osób dochodzących odszkodowania od Skarbu Państwa w tych sprawach się skomplikuje, wydłuży, czy wręcz stanie się niemożliwa. Takie orzeczenie Sądu Okręgowego jest precedensowe, dla tego rodzaju sprawy, co za tym idzie będzie wyznaczało pewnego rodzaju schemat. Należy jednak pamiętać, że rozstrzygnięcia Sądów Powszechnych, oznaczają stan tylko tej jednej konkretnej sprawy, nie mają więc zastosowania do innych spraw.

Źródło: wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 22 stycznia 2018r., sygn. akt: VI C 1995/16, wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2019r., sygn. akt: XXVII Ca 811/18;

 

 

 

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *